...

Sprawozdanie z działalności Zarządu PZTS za 2014 r.

Kategoria: Inne wiadomości - Pozostałe / 09 Listopada 2015

Wyświetleń: 2686

Komentarzy: 7

Tagi:
PZTS
zarząd pzts
sprawozdanie

Dotarłem do bardzo ciekawych informacji, które do tej pory nigdzie nie zostały opublikowane. Chodzi o dokumenty związane z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. Na sam początek przedstawiam dość długie sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok 2014.

W roku 2014 Zarząd PZTS odbył swoje pierwsze posiedzenie dnia 21 lutego 2014. Na tym posiedzeniu Zarząd zatwierdził zmiany składach Kadr Narodowych przedstawione przez Dyrektora Sportowego oraz umorzył część zadłużenia Superligi Polskiej.

Prezes PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI przedstawił informację o podpisaniu umowy z firmą A - Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk o badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego PZTS za rok obrotowy 2013. Zarząd PZTS przyjął informację o terminach (8 lutego 2014 roku oraz 22 lutego 2014 roku) i zakresie kontroli Komisji Rewizyjnej PZTS.REKLAMA Czytaj dalejZarząd PZTS przyjął informację o pracy Komisji Dyscyplinarnej. Zarząd PZTS przyjął informację o stanie realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zarząd PZTS przyjął informację o wstępnym rozliczeniu GAC GROUP 2013 ITTF World Tour- Polish Open, 6-10 listopada 2013 roku, Spała. Organizacja World Touru przyniosła zysk w wysokości 180 000,00 zł.

Zarząd PZTS podjął uchwałę o powołaniu Członka Zarządu PZTS, sędziego międzynarodowego Pana Kamila SKRZYPCZAKA na Pełnomocnika Zarządu ds. Sędziowskich. Zarząd PZTS podjął uchwałę o powołaniu Zespołu Metodyczno-Dydaktycznego, który będzie odpowiedzialny w PZTS za proces szkolenia i egzaminowania trenerów i instruktorów. Pracami Zespołu będzie kierował Pan Jerzy GRYCAN. Z ramienia Zarządu PZTS w skład Zespołu weszli: Sebastian JAGIEŁOWICZ i Tadeusz NOWAK.

Zarząd zapoznał się z organizacją szkolenia osób niepełnosprawnych przedstawioną przez trenerkę kadry narodowej osób niepełnosprawnych Elżbietę MADEJSKĄ.

Zarząd PZTS przyjął informację o stanie realizacji uchwały nr 73/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 9 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia prawa do nieruchomości, na której położone jest Centrum Szkolenia PZTS.

Zarząd PZTS zapoznał się ze skargami Pana Piotra PIELACIŃSKIEGO do Ministerstwa Sportu.

Na tym zebraniu członek Zarządu PZTS Pan Krzysztof PIOTROWSKI złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu PZTS. Na tym posiedzeniu Zarząd zatwierdził decyzję Prezesa Zarządu PZTS nr 1/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku o czasowym dopuszczeniu drużyny KST ENERGA-MANEKIN Toruń do rozgrywek Superligi mężczyzn.

Zarząd PZTS przyjął informację o pracy Komisji Dyscyplinarnej w składzie:
- Konrad BYCZYŁO - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZTS
- Hubert STOKLAS - Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZTS
- Marian WOŹNIAK - Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej PZTS

Zarząd PZTS przyjął informację o stanie realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki:
- informacja o rozliczeniu umów z 2013 roku;
- informacja o przyznanych dotacjach w 2014 roku: 2.509.631 zł - stan na dzień 21 lutego 2014 roku
- informacja o złożonych wstępnych wnioskach w 2014 roku.

Zarząd PZTS podjął decyzje dotyczące działalności Wydziału Rozgrywek PZTS, dotyczące zasad projektowania kalendarza zawodów PZTS na sezon 2014/2015 oraz przyjęto informację o harmonogramie prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015.

Zarząd PZTS przyjął informację o organizacji szkolenia:
- Zarząd PZTS przyjął informację o strategii rozwoju tenisa stołowego w latach 2014-2016,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych składów kadr narodowych na 1. półrocze 2014 roku,
- Zarząd PZTS przyjął informację o planowanych działaniach szkoleniowych kadr narodowych,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o powołaniu Pani Barbary KOWALSKIEJ na stanowisko Koordynatora Sportu Młodzieżowego i Powszechnego,
- Zarząd PZTS przyjął informację Pani Barbary KOWALSKIEJ na temat organizacji szkolenia kadr juniorek i juniorów,
- Zarząd PZTS przyjął informację o programie Mały Mistrz,
- Zarząd PZTS przyjął informację o programie ERASMUS+.

Następnie były omawiane sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych:
- Zarząd PZTS zapoznał się z prezentacją trenerki kadry narodowej osób niepełnosprawnych Elżbiety MADEJSKIEJ na temat tenisa stołowego niepełnosprawnych,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulaminu powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych,
- Zarząd PZTS podjął uchwałę o zatwierdzeniu regulamin powoływania do reprezentacji Polski osób niepełnosprawnych.

Zarząd zapoznał się ze stanem realizacji uchwał Zarządu PZTS:
- Zarząd PZTS zobowiązał Dyrektora Biura PZTS do pilnego rozwiązania problemów wynikających z realizacji uchwały nr 67/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zasad finansowych dla CS PZTS w Gdańsku;
- Zarząd PZTS przyjął informację stanie realizacji uchwały nr 73/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 9 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia prawa do nieruchomości, na której położone jest Centrum Szkolenia PZTS;

- Zarząd PZTS podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek PZTS w sezonie 2015/2016 (co najmniej jeden młodzieżowiec w podstawowym składzie drużyn 1 ligi kobiet i mężczyzn). Jednocześnie traci moc uchwała nr 87/Z/2013 Zarządu PZTS z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek PZTS w przyszłych sezonach (co najmniej jeden junior w podstawowym składzie drużyn 1 i 2 ligi kobiet i mężczyzn).

Zarząd PZTS zapoznał się informacją Dyrektora Biura na temat organizacji pracy Biura PZTS: schemacie organizacyjnym, zmianach w stanie zatrudnienia oraz o zakresie obowiązków poszczególnych pracowników.

Zarząd PZTS podjął uchwałę o możliwości zwiększenia liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015 o maksymalnie 2 drużyny, które wykupią tzw. "dzikie karty",
- Zarząd PZTS zobowiązał Dyrektora Sportowego do opracowania regulaminu premiowania reprezentantów Polski za wyniki sportowe,
- Zarząd PZTS odrzucił wniosek Członka Zarządu PZTS Krzysztofa PIOTROWSKIEGO o odwołanie Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek PZTS.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 maja 2014 Zarząd zatwierdził decyzje Prezesa w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego zawodów międzynarodowych Polish Junior & Cadet Open, Cetniewo, 27 maja - 1 czerwca 2014 roku.

Zarząd PZTS podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu PZTS dotyczących terminu zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PZTS wraz ze zmianą dotyczącą ustalenia nowego terminu zebrania na dzień 5 lipca 2014 roku w Warszawie.

Zarząd PZTS krytycznie ocenił stan realizacji szkolenia byłych wojewódzkich kadr juniorek i juniorów, które na mocy decyzji Ministra Sportu i Turystyki miało być finansowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego. W ocenie Zarządu PZTS środki przekazane przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach realizacji umów są niewystarczające, nie gwarantując prawidłowej realizacji zadań w pierwszym półroczu 2014 roku. Zarząd w toku ożywionej dyskusji dokonał oceny funkcjonowania systemu szkolenia oraz zapoznał się z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia PZTS w Gdańsku, którego właścicielem na zasadzie zmiany prawa własności nieruchomości stał się od 27 maja 2014 roku Polski Związek Tenisa Stołowego.

Zarząd PZTS rozpisał konkurs na stanowisko Dyrektora Ośrodka Szkolenia PZTS w Gdańsku. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 114/Z/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezydium PZTS z dnia 12 kwietnia 2014 roku w sprawie podporządkowania pod względem administracyjnym Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku oraz OSSM Gdańsk i OSSM Drzonków Dyrektorowi Biura PZTS.

Zarząd PZTS zapoznał się ze stanem realizacji decyzji Prezydium PZTS z dnia 12 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad przyznawania 2 "dzikich kart" w rozgrywkach Superligi mężczyzn.

Podczas zebrania dnia 4 lipca 2014 roku Zarząd PZTS ocenił sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Uznano, iż podobnie jak w latach poprzednich, sprawozdanie finansowe za 2013 rok przygotowane przez Główną Księgową na dzień 31 marca 2014 roku zawiera nieprawidłowości wymagające kolejnych poprawek, co stanowi duże utrudnienie przy jego ocenie. Dokonana w ostatniej chwili poprawka - podyktowana wskazaniem niezależnego audytora - polegająca na uznaniu przekazanego sprzętu sportowego do wojewódzkich związków tenisa stołowego spowodowała ujemny wynik finansowy ogółem za 2013 rok w wysokości 53.396,12 zł.

Podkreślono, iż na wynik finansowy miał również wpływ odpis aktualizacyjny z powodu zadłużenia Polskiej Superligi Tenisa Stołowego oraz umorzenie zobowiązań Spółki w wysokości 31.148,30 zł. W trakcie dyskusji Zarząd PZTS krytycznie ocenił pracę Głównej Księgowej wskazując na m.in.: zwrot części dotacji otrzymanej od Ministerstwa Sportu i Turystyki z uwagi na odnalezienie faktur po terminie rozliczenia dotacji, brak współpracy z niezależnym audytorem w ostatniej fazie prac nad sprawozdaniem finansowym, brak bieżącej obsługi faktur, całkowity bałagan na kontach, różnice pomiędzy zapisami księgowymi, a przygotowanymi zestawieniami oraz całkowity brak współpracy ze Skarbnikiem.

Zwrócono uwagę na powtarzające się długoterminowe okresy nieobecności Głównej Księgowej spowodowane kłopotami zdrowotnymi. Zarząd PZTS uznał, iż Pani Wanda KOŁODYŃSKA nie jest w stanie dalej pełnić funkcji Głównej Księgowej. W ocenie Zarządu PZTS bezwzględnie konieczne staje się natychmiastowe uporządkowanie obsługi księgowej Związku.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 131/Z/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora Biura Marka PRZYBYŁOWICZA dotyczącą realizacji uchwały nr 108/Z/2014 Zarządu PZTS z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS w dniu 5 lipca 2014 roku. W trakcie dyskusji krótko omówiono przygotowania do Zgromadzenia.

W trakcie dyskusji Zarząd PZTS krytycznie ocenił sposób realizacji nadzoru Ministra Sportu i Turystyki nad Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. Prezes Zarządu Wojciech WALDOWSKI zapowiedział zgłoszenie podczas Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS w dniu 5 lipca 2014 roku projektu uchwały o uchyleniu uchwały nr 4 Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZTS z 31 sierpnia 2013 roku.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Dyrektora Biura PZTS Pana Marka PRZYBYŁOWICZA dotyczącą decyzji WS.V.6826.22-240.2014.IG/ Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wobec nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Meissnera 3 na rzecz Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Zarząd upoważnił Dyrektora Biura PZTS do osobistego odbioru uprawomocnionej decyzji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz złożenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku - III Wydział Ksiąg Wieczystych wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej KW GD1G/00097165/3. Zarząd PZTS przyjął deklarację Członka Zarządu PZTS Pana Sebastiana JAGIEŁOWICZA udostępnienia wzoru wniosku o dofinansowanie prac remontowych Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Prezesa Zarządu PZTS Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO dotyczącą umów ubezpieczeniowych łączących Polski Związek Tenisa Stołowego z różnymi ubezpieczycielami w zależności od rodzaju ubezpieczenia. W trakcie
dyskusji zwrócono uwagę na celowość i ewentualne korzyści dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego płynące z podjęcia współpracy z jednym ubezpieczycielem. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 132/Z/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia Prezesa Zarządu PZST Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO do wyboru najlepszej oferty i podpisania umów ubezpieczeniowych z jednym ubezpieczycielem, obejmujących różne rodzaje ubezpieczeń.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Dyrektora Biura PZTS Pana Marka PRZYBYŁOWICZA dotyczącą realizacji uchwały nr 118/Z/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie skierowania do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko przepisom art. 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Polski Związek Tenisa Stołowego w dniu 17 czerwca 2014 roku skierował do Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko przepisom art. 46-49 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek PZTS Pana Marka PRZYBYŁOWICZA dotyczącą przebiegu szkolenia organizatorów zawodów ze szczególnym uwzględnieniem obsługi komputerowej, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie PZTS z udziałem 26 uczestników z 10 województw.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Prezesa Zarządu PZTS Pana Wojciecha WALDOWSKIEGO dotycząca realizacji uchwały nr 115/Z/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie możliwości przyznania Klubowi Sportowo-Turystycznemu ENERGA-MANEKIN Toruń "dzikiej karty" umożliwiającej udział w rozgrywkach Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 133/Z/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie przyznania klubowi sportowemu KST ENERGA-MANEKIN Toruń tzw. "dzikiej karty" umożliwiającej udział w rozgrywkach Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacjami Dyrektora Sportowego PZTS Pana Stefana DRYSZELA dotyczącymi problemów poruszanych na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 maja 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem struktury organizacyjnej Wydziału Szkolenia oraz oceny efektów pracy.

W trakcie dyskusji dokonano oceny aktualnych możliwości finansowych PZTS w zakresie finansowania aktualnej struktury Wydziału Szkolenia w odniesieniu do konkretnych trenerów. W kontekście konieczności zatwierdzenia składów zawodniczek i zawodników objętych szkoleniem w ośrodkach od września 2014 roku, kolejny raz zwrócono uwagę na konieczność pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży w Gdańsku i Drzonkowie. Podkreślono konieczność finansowania pierwszej kolejności akcji szkoleniowych kadry olimpijskiej. Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Dyrektora Sportowego PZTS Pana Stefana DRYSZELA dotyczącą Ramowego programu szkolenia kadr na 2014 rok.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Koordynatora Sportu Młodzieżowego i Powszechnego Pani Barbary KOWALSKIEJ dotyczącą m.in.: konieczności opracowania, strategii tenisa stołowego; konieczności analizy wyników badań diagnostycznych; opracowania przejrzystego schematu organizacyjnego; skutków deregulacji zawodu trenera; funkcjonowania Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku; zasadności opracowanie wieloletniego programu upowszechniania, wsparcia działań koordynatora poprzez pomoc techniczną i środki finansowe na podróże (Lubliniec i Rzeszów); współpracy z urzędami marszałkowskimi; potrzebie powołania Komisji Strategii; aktualnym stanie szkoleniowców.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność współpracy Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego z Koordynatorem Sportu Młodzieżowego i Powszechnego. Podkreślono ważną rolę badań naukowych oraz stworzenie biblioteki szkoleniowej na stronie internetowej. Zarząd PZTS zapoznał się z wykorzystaniem bazy w ośrodkach szkolenia PZTS zwracając uwagę na udostępnianie obiektów w pierwszej kolejności na szkolenie kadr narodowych, oraz kadr wojewódzkich, a dopiero w przypadku wolnych miejsc udostępnianie bazy innym podmiotom.W dyskusji poświęconej analizie ekonomicznej funkcjonowania Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku poruszono sprawę umieszczenia zgrupowań przed Mistrzostwami Europy Juniorów i kadetów w kilku miejscach oraz możliwości realizacji zgrupowania kadry juniorek i juniorów (analizowano pomysł zastąpienia centralnego zgrupowania kadry juniorek i juniorów zakupem usługi szkoleniowej w każdym z województw proporcjonalnie do liczby członków kadry juniorek i juniorów).

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 142/Z/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy PZTS oraz Regulaminu Wynagradzania PZTS.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Wiceprezesa Zarządu PZTS, Pełnomocnika Zarządu PZTS ds. Sędziowskich Pana Kamila SRZYPCZAKA dotycząca spraw sędziowskich w kontekście właściwego przygotowania systemu sędziowskiego do sezonu 2014/2015.

W trakcie dyskusji poruszono problemy dotyczące środowiska sędziowskiego: udział polskich sędziów w zawodach zagranicznych, konieczność przeprowadzenia egzaminów sędziowskich w celu otrzymania licencji okresowej sędziego w sezonie 2014/2015 (sposób organizacji egzaminów, opracowanie testów egzaminacyjnych dla sędziów), wprowadzenie weryfikacji sędziów w wyniku praktycznej oceny pracy sędziego; potrzeba wysłania obserwatora na zawody ogólnopolskie; funkcjonowanie środowiska sędziowskiego w przyszłości; rola działania Kolegium Sędziów; propozycja udziału w wyborach do Kolegium Sędziów tylko sędziów posiadających licencję; konieczność bieżącego opracowywania materiałów szkoleniowych dla sędziów; tłumaczenie najnowszych przepisów przez sędziego Marcina FIDALĘ; problem uzyskiwania tytuł sędziego międzynarodowego; stworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania Kolegium Sędziów.

Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI otwierając posiedzenie Zarządu 6 sierpnia rozpoczął dyskusję na temat obsługi księgowej Związku: Pani Anna PERKOWSKA pracuje na podstawie umowy-zlecenia; biegły rewident Pani Agnieszka HAJDUK ma na bieżąco kontrolować księgowania; bałagan spowodowany jest brakiem prawidłowo działającej księgowości. Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych PZTS Pan Tadeusz CZYCZEL podkreślił bezwzględną konieczność uzyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dodatkowych środków. Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI poinformował, iż Główna Księgowa jest na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza do 3 września 2014 roku.

Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych Pan Tadeusz CZYCZEL zwrócił uwagę na utrudnienia w działalności Polskiego Związku Tenisa Stołowego z powodu nieobecności w pracy pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Członek Zarządu Pan Tadeusz CZUŁNO zaproponował, aby Skarbnik Pan Grzegorz KIELAR społecznie przeanalizował dokumenty księgowe. Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI podkreślił konieczność prawidłowego przygotowania planów po zmianach dotyczących realizacji umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Członek Zarządu Pan Sebastian JAGIEGŁOWICZ poinformował o przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, w czasie którego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sporu i Turystyki Pan Bogusław ULIJASZ przedstawiał błędy popełniane przez polskie związki sportowe w sprawozdaniach z realizacji umów; w razie nieprawidłowości prezesi polskich związków sportowych podlegając ocenie Rzecznika Dyscypliny Finansowej. Skarbnik PZTS Pan Grzegorz KIELAR oświadczył, iż musi w tym aktywnie uczestniczyć osobiście; to nie jest nic specjalnego.

W trakcie dyskusji poświęconej Regulaminowi Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015 wiele uwagi poświęcono decyzji 12/DK/2014 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 lipca 2014 roku, uznając wszelkie działania Departamentu Kontroli w tej sprawie za niezgodne z art. 16. pkt 2. ustawy z dnia 25 czerwca 201o roku o sporcie: „Nadzorem ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego”.

W dalszej części dyskusji omówiono zmiany w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015 ze szczególnym uwzględnieniem: sposobu rozgrywania 2. rundy rozgrywek Superligi mężczyzn z podziałem na 2 grupy po 6 drużyn; udziału zawodnika zagranicznego w rozgrywkach drużynowych; sposobu rozgrywania Drużynowych Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych; losowania w turnieju głównym zawodników z tej samej grupy w turnieju grupowym do różnych połówek tabeli; składu osobowego upoważnionego do przebywania na ławce rezerwowych podczas meczu drużynowego: trener, kierownik drużyny oraz zawodnicy rezerwowi.

Rozważając możliwości wcześniejszego przyjęcia Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016 zwrócono uwagę na konieczność stabilizacji rozgrywek Superligi mężczyzn.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 147/Z/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie uchylenia § 1 pkt b) uchwały nr 87/Z/2014 z dnia 9 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rozgrywek PZTS w przyszłych sezonach poprzez zniesienie obowiązku występowania od sezonu 2015/2016 w podstawowym składzie drużyn ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn co najmniej dwóch zawodniczek lub zawodników posiadających obywatelstwo polskie.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 148/Z/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015 dostosowanego do zapisów decyzji nr 12/DK/2014 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 lipca 2014 roku.

Zarząd omówił plany funkcjonowania ośrodków szkolenia centralnego w Gdańsku i Drzonkowie od 1 września 2014 roku: przeprowadzono szczegółową analizę przedstawionej przez trenera Pana Michała DZIUBAŃSKIEGO propozycji składu osobowego ośrodka w Gdańsku (28 zawodniczek i zawodników).

Dyrektor Sportowy PZTS Pan Stefan DRYSZEL zapowiedział wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przyznania stypendiów za wyniki osiągnięte podczas Mistrzostw Świata Juniorów oraz przedstawił podsumowanie Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów.

W dalszej części dyskusji Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI przedstawił plany organizacji klubu tenisa stołowego w Sejmie RP oraz poinformował o piśmie Posła Pana Grzegorza MATUSIAKA skierowanym do Ministra Sportu i Turystyki dotyczącym wzorowej organizacji zawodów międzynarodowych Polish Junior & Cadet Open, które zostały rozegrane w dniach 28 maja - 1 czerwca 2014 roku w Cetniewie.

Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI zaproponował zatwierdzenie przedstawionego składu osobowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Gdańsku z prawem ewentualnej redukcji składu w zależności od środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto uznał za wskazane określenie kosztów pobytu w ośrodkach każdego z zawodników.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 149/Z/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Gdańsku z możliwością korekty składu w zależności od środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zarząd PZTS zapoznał się 6 ofertami na stanowisko Dyrektora Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja GRUBBY w Gdańsku. Wszystkie oferty zostały zweryfikowane pozytywnie. Kolejnym etapem procedury będą rozmowy kwalifikacyjne z każdym z kandydatów. W tym celu Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wyłonił komisję w składzie: Prezes Zarządu PZTS Wojciech WALDOWSKI - Przewodniczący Komisji, Członek Zarządu PZTS Sebastian JAGIEŁOWICZ oraz Dyrektor Biura PZTS Marek PRZYBYŁOWICZ, której zadaniem będzie przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami. Ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Szkolenia PZTS dokona Zarząd PZTS na kolejnym posiedzeniu. Prawdopodobnym miejscem prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będzie Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani co najmniej na 3 dni przed terminem.

Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI poinformował, że zawody międzynarodowe Group World Tour, Polish Open ostatecznie odbędą się w dniach 21-25 października 2015 roku w Warszawie. Prezes Zarządu PZTS Pan Wojciech WALDOWSKI zaproponował podjęcie bezpośrednich negocjacji z dotychczasowym ubezpieczycielem AIG Europe Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce w sprawie podpisania umowy ubezpieczeniowej w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich zawodników posiadających licencję okresową bez względu na wiek.

Zarząd PZTS określił osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację umów z Ministerstwem Sportu i Turystyki: Jakub OTYŚ, Stefan DRYSZEL, Marek PRZYBYŁOWICZ oraz członkowie Zarządu: Sebastian JAGIEŁOWICZ i Grzegorz KIELAR.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 150/Z/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów młodzieżowych kadr narodowych oraz kadr narodowych juniorek i juniorów w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zgodnie z propozycją przedstawioną przez Dyrektora Sportowego Pana Stefana DRYSZELA.

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 151/Z/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości nagród finansowych za osiągnięcia sportowe podczas Drużynowych Mistrzostw Europy, Lizbona (Portugalia) 24-28 września 2014 roku:
- złoty medal w turnieju drużynowym seniorek lub seniorów – 100.000 zł;
- srebrny medal w turnieju drużynowym seniorek lub seniorów – 60.000 zł;
- brązowy medal w turnieju drużynowym seniorek lub seniorów – 30.000 zł.


W trakcie dyskusji poświęconej sprawom sędziowskich uznano za szczególnie ważne dążenie do podniesienia poziomu sędziowania podkreślono ważną rolę corocznych egzaminów sędziowskich, których zdanie jest warunkiem nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej sędziego na sezon 2014/2015, uprawniającej m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Wschodzący Białystok Superligi mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn. Omówiono szczegóły systemu przygotowań sędziów do sezonu 2014/2015, którego istotnym elementem będzie publikacja na stronie internetowej PZTS nowego tłumaczenia przepisów dokonana przez sędziego Marcina FIDALĘ.

Zarząd PZTS zapoznał się z informacją Dyrektora Biura PZTS Pana Marka PRZYBYŁOWICZA dotyczącą zaległości finansowych klubów sportowych w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Prezes Zarządu Pan Wojciech WALDOWSKI przedstawił szczegóły umowy na realizację programu TV o ekstraklasie kobiet; 10-minutowe relacje w ogólnopolskiej TVP. Skoro wsparliśmy Superligę mężczyzn kwotą 30.000 zł to również ekstraklasę kobiet wsparliśmy kwotą 14.398 zł netto. Niestety są klubu sportowe uczestniczące w rozgrywkach ekstraklasy kobiet, które odmówiły finansowania relacji.

Walne Zgromadzenie Delegatów narzuciło konieczność powołania ciał doradczych: Kolegium Sędziów PZTS, Rady Trenerów i Kolegium Ligi. Jednak nikt z działaczy nie wykazał żadnej inicjatywy w kierunku powołania tych ciał kolegialnych. Natomiast w sprawie funkcjonowania Kolegium Sędziów PZTS istnieje wiele nieporozumień na temat jaką rolę powinno takie ciało pełnić w strukturach PZTS. W statucie wyraźnie pisze, ze jest to ciało doradcze Zarządu PZTS. Opinia Bartka PIĘTY i innych prawników jest następująca: jeśli ma doradzać, to nie sypać piasek w tryby i pisać donosy do Ministerstw Sportu i Turystyki, taka linia była starego Kolegium Sędziów PZTS. Chcieliśmy polubownie przejść do współpracy. To się nie udało. Kolegium Sędziów nie przeprowadzało odpowiedniego szkolenia, takiego które doprowadziłoby do takiego podnoszenia kwalifikacji w wyniku którego Polscy sędziowie znaleźliby się w gronie elitarnym sędziów mogących przeprowadzać i prowadzić turnieje międzynarodowe. Minister Sportu i Turystyki żąda uchylenia uchwały o rozwiązaniu Kolegium Sędziów PZTS, nie zgadzamy się z tym stanowiskiem. Ministerstwo Sportu i Turystyki uważa Kolegium Sędziów PZTS za ciało obligatoryjne. Przy współpracy z prawnikami opracowany został Regulamin Kolegium Sędziów PZTS. Zgodny ze Statutem PZTS. Następnie na podstawie nowego Regulaminu powołany zostanie nowy skład Kolegium Sędziów. Zarząd Uchwałą 154/Z/2014 uchylił dotychczasowy Regulamin i zatwierdził nowy Regulamin Kolegium Sędziów PZTS. Uchwałą 155/Z/2014 Zarząd odwołał dotychczasowych członków Kolegium Sędziów PZTS by następnie Uchwałą 156/Z/2014 powołać nowych członków Kolegium Sędziów PZTS.

Następnie Zarząd wysłuchał informacji Prezesa Zarządu o przygotowaniach do GAC Group World Tour, Polish Open, 21-25 października 2015 w Warszawie. Następnie Prezes Zarządu przedstawił 4 kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku i poinformował o dalszym trybie prac zmierzających do wyłonienia Dyrektora. W dalszej części obrad Zarząd ponownie zajął się sprawami sędziowskimi i przyjął rezygnację Pana Kamila SKRZYPCZAKA z funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. sędziowskich.

Następnie Zarząd zajął się sprawami Wydziału Szkolenia. Wysłuchał informacji o występach naszych reprezentantów na Drużynowych Mistrzostwach Europy Seniorek i Seniorów, gdzie drużyna kobiet zdobyła brązowy medal.
- Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorek i Juniorów, 11-20 lipca 2014 roku – Riva del Garda (Włochy);
- Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych, 6-15 września 2014 roku - Pekin (Chiny);

Prezes poinformował Zarząd o środkach finansowych pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oto zestawienie pozyskanych środków:

 

nazwa zadania w pierwszym konkursie dodatkowe środki data przyznania środków dodatkowe środki
budżet seniorzy  1 060 771 zł  90 000 zł 07-10-2014  
FRKF młodzieżowcy  670 978 zł  312 795 zł 27-08-2014  134 000 zł
budżet niepełnosprawni  600 000 zł  213 950 zł  13-10-2014  
FRKF niepełnosprawni  600 000 zł  200 000 zł  07-05-2014  6500 złZarząd wysłuchał informacji Prezesa Zarządu oraz Pani Wiesławy Rybińskiej na temat obsługi księgowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego przez firmę AW s.c. Wiesława Rybińska Andrzej Szczególski. Prezes zwrócił uwagę na fakt, że nigdy PZTS nie był obsługiwany przez biuro rachunkowe. Prezes poinformował członków Zarządu o projekcie Umowy z Telewizją Polską SA na realizację programu telewizyjnego poświęconego rozgrywkom ekstraklasy kobiet. Następnie zarząd omówił współpracę z Polską Superligą Tenisa Stołowego Sp. z o.o. Prezes podsumował dyskusję słowami zmieniały się czasy, zmieniały się sposoby pozyskiwania sponsorów. Superliga jest nam potrzebna; chcemy z nią współpracować. Na koniec obrad Prezes poinformował o postępowaniach sądowych w następujących sprawach Piotr HAYDER, Wojciech KLIMASZEWSKI, Bogusława NOWAK, KS ENEGRA-MANEKIN Toruń, w trakcie dyskusji szczegółowo omówiono wszystkie postępowania sądowe W chwili obecnej Sąd ogłosił wyrok w sprawie Piotra Haydera

podpisano
Wojciech WALDOWSKI
 


Ilość komentarzy: 7

... napisał:
09 Listopada 2015
IP: 89.231.107.*
panie pawle, to trzeba czytać uważnie, ale mimo mialkości protokól komisji rewizyjnej jest ciekawszy, a szczególnie gdy czyutamy o falszerstwie protokołu z kontroli w gdansku, kto to falszował to jest pytanie, kto podpisał umowę na czas nieogtraniczony z prezsem WW, kto zawarł umowe z AGAMAREM na prowadzenie Biura i Wydziału Rozgrywek. jest wiele ciekawych watkow w innych niepublikowanych dokumentach, prosze czytac na innych portalach jak pan nie ma.

Jerry napisał:
09 Listopada 2015
IP: 83.23.49.*
Najbardziej podoba mi się ten fragment:
"środki przekazane przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach realizacji umów są niewystarczające, nie gwarantując prawidłowej realizacji zadań"
Czyli ze jak minister nie da, to po prostu ni-ma! W całym PZTS-ie nie ma nikogo, kto czułby się zobowiązany do wykazania choćby minimalnej inicjatywy w poszukiwaniu pozabudżetowych sponsorów, przygotowania im oferty i zachęcenia do dofinansowania TS.
Pełna komuna!

PawelG napisał:
09 Listopada 2015
IP: 185.55.65.*
Kolejne dokumenty w następnych dniach są raporty, opinie, protokoły i sprawozdania. Jest też informacja o gigantycznym długu PZTS.

baczny napisał:
10 Listopada 2015
IP: 83.24.56.*
Myślę, że ten materiał długo nie powisi na stronie, niestety ujawnia tajemnicę lekarską, co do pewnej osoby... A ciekawe kto ujawnił podczas posiedzenia zarządu?

:)) napisał:
10 Listopada 2015
IP: 83.7.59.*
śmieją się z was Ci dwaj panowie bo pzts to ich prywatny folwark i źródełko z kasą!!!

chcemy wiedzieć napisał:
10 Listopada 2015
IP: 89.231.107.*
można by się dowiedzieć ile pan prezes (byc może) dostał od firmy ubezpieczeniowej za pominiecie przetargu, i ile zapłacił (tylko komu) za umowę o pracę z PZTS.
prywatyzowanie pzts, przy milczącym ministrze sportu jest znaczącym faktem.
nieudolność prezesa WW w pozyskaniu sponosrów jest porażająca.
przxejęcie przez f-mę AGAMAR wszelkich funkcji PZTS jest przytłaczające, i to wszystko przy milczacym udziale delegatów.
ps. pomijam próbę zrobienia w ch*** Sylwka Małeckiego prokurując fałszywe dokumenty. a najbardziej smieszy gdy Komisja Rewizyjna ujawnia swa bezsilność, panowie i panie zrezygnujcie, jeżeli oni niechcą to wy zrezygnujcie i trzeba zwolac NWZD.

PM napisał:
10 Listopada 2015
IP: 46.112.117.*
W zeszłym roku Pan Przybyłowicz wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie kupowania meczów. Dotyczyło to zdaje 4 klubów. Następnie PZTS złożył zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. Na stronie PZTS wisiał komunikat o tych podejrzeniach , bo było to w czasach kiedy Pan Przybyłowicz wierzył w to że nikt nie odważy się zakwestionować jego nieomylnych decyzji i niczym nie skrępowany wrzucał do sieci wszystko co stworzył. Kluby musiały tłumaczyć sie sponsorom (bo nikt nie chce sponsorować klubów które mecze kupują), i kibicom. Minęło półtora roku i ??? Panie Przybyłowicz które z Pana zarzutów się potwierdziły? Może jakiś wyrok prawomocny zapadł? Który klub kupował mecze? Może jakieś publiczne: "pomyliłem się, przepraszam, że naraziłem na straty finansowe aż 4 kluby wrzucając na stronę niepotwierdzone informacje"? Może PZTS wyjaśni z jakim skutkiem zakończyło się wszczęte na ich wniosek postępowanie karne?

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.