...

Nowa ustawa o sporcie

Kategoria: Inne wiadomości - Pozostałe / 08 Lipca 2010

Wyświetleń: 3146

Komentarzy: 11

Tagi:
Bronisław Komorowski
ustawa o sporcie

Bronisław Komorowski, jeszcze jako Marszałek Sejmu, podpisał nową ustawę o sporcie, która może się odbić na niektórych ambitnych działaczach tenisa stołowego w naszym kraju. Ustawa wejdzie w życie 25 września br.

Oto kilka, moim zdaniem bardzo ciekawych przepisów, które wkrótce wejdą w życie.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.:REKLAMA Czytaj dalejArt. 8.
1. Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.

Art. 9.
1. Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata.
2. Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
3. Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
4. Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie członków albo delegatów tego związku uchwala regulamin dyscyplinarny.

Art. 10.
Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.

Art. 13.
2. Polski związek sportowy ma prawo używania w stroju reprezentacji kraju wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z późn. zm.3)).
3. Polski Komitet Olimpijski ma prawo używania w stroju reprezentacji olimpijskiej wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Art. 14.
1. Członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez regulaminy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie.
2. Członek reprezentacji olimpijskiej udostępnia, na zasadach wyłączności, z chwilą powołania do reprezentacji olimpijskiej, swój wizerunek w stroju reprezentacji olimpijskiej Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez swoje regulaminy lub regulaminy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
3. Zawodnik przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.4)).

Art. 15.
1. W sporcie, w którym współzawodnictwo sportowe jest organizowane w formie rozgrywek ligowych, polski związek sportowy może utworzyć ligę zawodową.
2. W przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową.
3. W skład ligi zawodowej w grach zespołowych wchodzą wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne.


Art. 21.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej zatwierdza, w drodze decyzji, statut polskiego związku sportowego oraz jego zmiany, które polski związek sportowy przedstawia niezwłocznie po ich uchwaleniu.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia zatwierdzenia, w drodze decyzji, statutu polskiego związku sportowego lub jego zmiany w przypadku stwierdzenia niezgodności ich postanowień z przepisami prawa.

Art. 22.
1. Jeżeli działalność władz polskiego związku sportowego narusza prawo lub postanowienia statutu, minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zależności od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, jest uprawniony do:
1) udzielenia władzom polskiego związku sportowego upomnienia i zażądania od nich podjęcia działań mających na celu zapewnienie stanu zgodnego z prawem;
2) wstrzymania wykonania decyzji władz polskiego związku sportowego i wezwania ich do jej zmiany lub uchylenia w określonym terminie;
3) uchylenia decyzji władz polskiego związku sportowego, o której mowa w pkt 2, w przypadku niespełnienia przez związek żądania jej zmiany lub uchylenia;
4) wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o zastosowanie środka, o którym mowa w art. 23 ust. 1.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, minister właściwy do spraw kultury fizycznej dokonuje w drodze decyzji.

Art. 41.
1. Tytułami zawodowymi w sportach, w których działają polskie związki sportowe, są tytuły trenera i instruktora sportu.
2. Ustala się następujące stopnie trenerskie:
1) trener klasy drugiej;
2) trener klasy pierwszej;
3) trener klasy mistrzowskiej.

3. Trenerem klasy drugiej może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich lub
2) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie i ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich, lub
3) posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy.
4. Trenerem klasy pierwszej może być osoba, która:
1) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości;
2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej;
3) posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej;
4) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy pierwszej i zdała egzamin końcowy.
5. Trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe;
2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy pierwszej;
3) posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej;
4) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy mistrzowskiej i zdała egzamin końcowy.
6. Instruktorem sportu może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich lub
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danym sporcie i zdała egzamin końcowy.
7. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu.

Art. 48.
1. Kto, powołując się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia, w związku z pełnieniem tej funkcji.

Art. 94.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Całą ustawę o sporcie możecie pobrać TUTAJ.


Ilość komentarzy: 11

ktos napisał:
08 Lipca 2010
IP: 195.13.38.*
i widzisz Pawełku mowiłem Ci ze jest nowa ustaw o sporcie gdzie nie ma podziałów i ze wejdzie w zycie pisałem na ten temat w marcu i prosze mamy lipiec i jest podpisana. zapomniałes dodac ze nie ma juz podziałów na sport kwalfikowany, amatorski, rekreacje ruchowa, kulture fizyczna bo wszystko traktuje sie jako sport

Jerry napisał:
08 Lipca 2010
IP: 95.49.171.*
Czy to oznacza że teraz to już totalnie wszystko będie podlegało reglamentacji przez związek sportowy? Zero miejsca na wolną inicjatywę społeczeństwa? ŻEGNAJ, SŁODKA WOLNOŚCI!

Merry napisał:
08 Lipca 2010
IP: 95.160.218.*
czy to oznacza ze teraz nie bedzie mozna laczyc funkcji w ozts i pzts itp.

PawelG napisał:
08 Lipca 2010
IP: 77.253.175.*
Nie, to oznacza, ze wszystkimi z licencjami zarzadza zwiazek sport amatorski byl, jest i na pewno bedzie. Mnie najbardziej cieszy to, ze jak masz sklep ts, to nie bedziesz mogl byc w zarzadzie...

janek napisał:
09 Lipca 2010
IP: 83.16.44.*
A gdzie w tej ustawie jest, że jak masz sklep to nie będziesz mógł być w zarządzie? Jakieś bzdury. Sklep się przepisze na teściową. A sklep internetowy też się liczy czy nie?

PawelG napisał:
09 Lipca 2010
IP: 77.253.175.*
w art. 9. masz na czerwono

janek napisał:
10 Lipca 2010
IP: 83.26.221.*
Nie wiem czy to dotyczy sklepów a tylko firm marketingowych i reklamowych. Interes przepisze się na żonę albo teściową.

kibic napisał:
10 Lipca 2010
IP: 87.96.104.*
Z tej ustawy nie ma co się cieszyć, gdyż zrobiła ona dużą krzywdę tenisowi stołowemu. Pkt 14 - zawodnicy muszą oddać swój wizerunek na zasadach wyłączności. W tej sytuacji wszystkie firmy muszą zerwać kontrakty sprzętowe z reprezentantami Polski bo żadna firma nie będzie sponsorowała zawodnika a wizerunek będzie przysługiwał innej firmie. Jest to nawet niezgodne z konstytucją. To jest możliwe tylko w Polsce. Zaczną się protesty i procesy sądowe. Jak zwykle polskie ustawodawstwo okazało się do bani. Pisał tą ustawę jakiś laik nie ma pojęcia o regułach sportu w Europie.

do_kibic napisał:
10 Lipca 2010
IP: 83.21.136.*
Przeciez to samo obowiazywalo w starej ustawie o sporcie kwalifikowanym, i jakos nikt nie zaskarzyl konstytucyjnosci tego przepisu. Chodzi tutaj o wizerunek, ale tylko w stroju reprezentacji narodowej (nie w zwyklym stroju cywilnym czy klubowym). Nie rozumiem dlaczego akurat tenisowi stolowemu ten przepis wyrzadza krzywde. Jest to cos normalnego dla kazdej dyscypliny sportu

Son of Sam napisał:
12 Lipca 2010
IP: 83.25.69.*
A zwróciliście uwagę że ta ustawa nie definiuje pojęcia "klub sportowy", ciekawy jestem kto w takim razie będzie uprawniony do dotacji...

messer napisał:
30 Września 2010
IP: 83.31.31.*
Na początek cytat z ustawy: "Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie."
Regulacja ta jest sprzeczna z unijną zasadą swobody przepływu kapitału.
Przypuszczam że Twórcy ustawy nie zauważyli, że akcjonariusz spółki akcyjnej (w tym sportowej) nie zarządza spółka. To samo dotyczy udziałowca spałki z o.o.
Twórcy mając mizerne pojecie o prawie spółek handlowych "uosobowili" kapitał! Zaiste to nowatorskie rozstrzygniecie! Takie samo cienkie pojęcie twórcy maja o Traktacie Unijnym
Art. 56 Traktatu Europejskiego stanowi,że:
"1. W ramach postanowień niniejszego rozdziału zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapitału między Państwami Członkowskimi oraz między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi."

Kiedy akcje klubu X zechce kupić pan Kowalski, to może je kupić, ale nie może ich sprzedać Schmidtowi, który posiada już akcje klubu Y z Bundes Republiki. Dlaczego? Bo w świetle regulacji art 10 ustawy o sporcie Pan Schmidt nie może posiadać takich akcji, gdyż klub Y uczestniczy we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie."

Schmidt pójdzie z tym ustawowym zakazem do Trybunału Europejskiego ... i znowu będziemy się rumienić za naszych "kompetentnych legilatorów"

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.