...

Jesteś amatorem? PŁAĆ! - czyli bzdura PZTS

Kategoria: Zawodnicy - Amatorzy / 18 Czerwca 2010

Wyświetleń: 2821

Komentarzy: 39

Tagi:
PZTS
Polski Związek Tenisa Stołowego
bubel
regulamin
amator

Polski Związek Tenisa Stołowego zaproponował regulamin rozgrywek amatorskich. Regulamin, który nakazuje amatorom chcącym uczestniczyć w rozgrywkach PZTS, wniesienie opłaty w kwocie 15 PLN na licencje zawodnika amatora. Nie po to bawimy się w sport amatorskich, by taki związek jak PZTS miał na tym zarabiać!

Jest nas w Polsce ok. 45 tys., jeżeli każdy amator, chcąc potwierdzić to, że jest amatorem, musiałby wykupić licencje, to przy tej kwocie za ten plastik PZTS otrzymałby 675 tys. PLN rocznie! PARANOJA. PZTS chce na nas zarabiać, a nie "zjednoczyć amatorów".

Patrząc na propozycje regulaminu, w moim odczuciu, PZTS oprócz jakiegoś rankingu amatorów, nic nam nie daje, a żąda pieniędzy. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Do tego karencje zaproponowane przez PZTS są śmieszne! Proponowany regulamin ten nie uwzględnia bardzo wielu czynników, które dotyczą naszego środowisko amatorów.REKLAMA Czytaj dalejJak można prowadzić ruch amatorski w oparciu o ustawy o sporcie kwalifikowanym, kulturze fizycznej czy Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego? LUDZIE to jest amatorstwo, a nie rozgrywki dla zawodników zrzeszonych. Niedługo PZTS zaproponuje zrzeszanie klubów amatorskich i będzie im prowadził ogólnopolskie rozgrywki. A do tego powoła reprezentacje Polski i będzie ją wysyłał na Pro Toury. BAJKI!!!

Niemniej jednak przedstawiam Wam propozycje PZTS. Ja się z nią nie zgadzam i na pewno proponowany regulamin nie będę "wdrażał" w organizowanych przeze mnie turniejach.

ROZGRYWKI AMATORÓW
SEZON 2010/2011
(projekt – wersja 2010.06.18))


Rozdział I

Definicja amatora
1. Zawodnikiem amatorem jest zawodniczka lub zawodnik, którzy:
1) nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach indywidualnych lub drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i okręgowe związki tenisa stołowego,
2) uzyskali prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej amatorów po zakończeniu następujących okresów karencyjnych:
- zawodniczka lub zawodnik ekstraklasy - 10 lat od ostatniego występu ligowego,
- zawodniczka lub zawodnik I ligi - 8 lat od ostatniego występu ligowego,
- zawodniczka lub zawodnik II ligi - 6 lat od ostatniego występu ligowego,
- zawodniczka lub zawodnik III ligi - 3 lata od ostatniego występu ligowego,
- zawodniczka lub zawodnik IV ligi lub niższej - 1 rok od ostatniego występu ligowego,
3) w przypadku wątpliwości dotyczących prawa uczestnictwa zawodniczki lub zawodnika w zawodach, organizator może zezwolić na udział w zawodach zawodniczki lub zawodnika wyłącznie po przyjęciu od zawodniczki lub zawodnika pisemnego oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w pkt. 1.1) i 1.2) niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatorów,
4) podanie przez zawodniczkę lub zawodnika danych niezgodnych ze stanem faktycznym skutkować będzie wykluczeniem z rywalizacji sportowej amatorów na okres 5 lat.
2. Za prawidłową popularyzację i rozwój sportu amatorów odpowiada Komisja Sportu Masowego, do której zadań i kompetencji, jako statutowego ciała Polskiego Związku Tenisa Stołowego należą:
1) rozwój i popularyzacja zdrowego sposobu życia poprzez uczestnictwo w rywalizacji sportowej amatorów,
2) opiniowanie wszystkich spraw związanych za sportem amatorów,
3) współorganizacja i nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi amatorów m. in. poprzez coroczne ustalanie kalendarza imprez, wybór organizatorów zawodów oraz prowadzenie Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów dla zawodniczek i zawodników amatorów,
4) prowadzenie strony internetowej poświęconej sprawom środowiska amatorów,
5) prowadzenie działań marketingowych w celu pozyskania środków finansowych mających na celu rozwój systemu rywalizacji sportowej amatorów,
6) nadzór nad gospodarką finansową środków pozyskanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego z tytułu opłat za wydanie licencji zawodnika amatora,

Rozdział II

Przepisy ogólne
3. Komisja Sportu Masowego współorganizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi amatorów w oparciu o następujące przepisy:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. 1996 nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami),
3) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),
4) ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504),

5) przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (The International Table Tennis Federation),
6) przepisy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (The European Table Tennis Union),
7) Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
8) Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2010/2011 oraz inne przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
9) Regulamin Rozgrywek Amatorów Sezon 2010/2011.
4. Komisja Sportu Masowego może organizować rozgrywki szczebla centralnego, których głównym organizatorem i sprawującym nadzór jest Polski Związek Tenisa Stołowego, a także rozgrywki, których organizacja została zlecona Komisji Sportu Masowego przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub inne uprawnione organy.
5. Komisja Sportu Masowego może przekazać organizację nad rozgrywkami indywidualnymi
amatorów dowolnemu podmiotowi.
6. W sezonie 2010/2011 Komisja Sportu Masowego współorganizuje i sprawuje nadzór nad następującymi rozgrywkami indywidualnymi amatorów:
1) Indywidualne Mistrzostwa Polski Amatorów,
2) ogólnopolskie turnieje z cyklu Grand Prix Polski Amatorów,
3) inne rozgrywki, których organizacja została zlecona Komisji Sportu Masowego przez Polski Związek Tenisa Stołowego, Okręgowe Związki Tenisa Stołowego lub inne uprawnione organy.
7. Na podstawie wyników sportowych Indywidualnych Mistrzostw Polski Amatorów i ogólnopolskich turniejów z cyklu Grand Prix Polski Amatorów oraz na podstawie punktacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatorów prowadzony będzie Ogólnopolski Ranking Amatorów, do którego zaliczane będzie 8 najlepszych wyników w sezonie uzyskanych wyłącznie przez zawodniczki lub zawodników posiadających w momencie rozgrywania zawodów licencję zawodnika amatora.

Rozdział III

Sprawy finansowe
8. Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych amatorów w sezonie 2010/2011 współorganizowanych i nadzorowanych przez Komisję Sportu Masowego zobowiązani są do wniesienia następujących opłat:
- opłata za przyznanie licencji zawodnika amatora dla zawodniczki lub zawodnika w sezonie 2010/2011, której wysokość została uchwalona przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na wniosek Komisji Sportu Masowego - 15 zł płatna w okręgowych związkach tenisa stołowego według procedury PZTS
- wpisowe do rozgrywek indywidualnych amatorów w sezonie 2010/2011 współorganizowanych i nadzorowanych przez Komisję Sportu Masowego:

1) Indywidualne Mistrzostwa Polski Amatorów płatne w terminie 14 dni przed zawodami u organizatora
2) ogólnopolskie turnieje z cyklu Grand Prix Polski Amatorów płatne w dniu zawodów u organizatora
3) inne rozgrywki, których organizacja została zlecona Komisji Sportu Masowego przez Polski Związek Tenisa Stołowego, Okręgowe Związki Tenisa Stołowego lub inne uprawnione organy płatne w dniu zawodów u organizatora

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa
9. Warunkiem uczestnictwa zawodniczki lub zawodnika w rozgrywkach indywidualnych amatorów współorganizowanych i nadzorowanych przez Komisję Sportu Masowego jest spełnienie wszystkich wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatorów, a w szczególności:
1) brak jakichkolwiek, przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
2) posiadanie licencji zawodnika amatora uprawniającej do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym przyznanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego zgodnie art. 29. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
3) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego zgodnie art. 31. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym,
4) opłacenie wpisowego w wysokości określonej w pkt. 13 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatorów,
5) spełnienie szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach organizacyjnych zawodów.
10. Prawo uczestnictwa w ogólnopolskich turniejach Grand Prix Polski Amatorów posiadają również zawodniczki i zawodnicy nie posiadający licencji zawodnika amatora.
11. Prawo uczestnictwa w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Amatorów i ogólnopolskich turniejach Grand Prix Polski Amatorów posiadają również zawodniczki i zawodnicy posiadający licencję zawodnika weterana i jednocześnie spełniający warunki określone w pkt. 1.1) i 1.2) niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatora.

Rozdział V

Sposoby przeprowadzania imprez

17. W sezonie 2010/2011 obowiązują następujące sposoby przeprowadzania imprez:
1) konkurencje i liczba uczestników:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Amatorów:
- gry pojedyncze: do 128 najlepszych zawodniczek lub zawodników według Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów,
- gry podwójne i mieszane: liczba par bez ograniczeń,
- ogólnopolskie turnieje Grand Prix Polski Amatorów:
- gry pojedyncze: co najmniej 16 zawodniczek lub zawodników według Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów,
2) system rozgrywania:
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Amatorów:
- gry pojedyncze: system do dwóch porażek z możliwością zajęcia 3 miejsca przez zawodniczkę lub zawodnika z lewej strony tabeli,
- gry podwójne i mieszane: system bezpośredniej eliminacji,
- ogólnopolskie turnieje Grand Prix Polski Amatorów:
- gry pojedyncze: zgodnie z decyzją organizatora,
3) sposoby rozstawienia:
- gry pojedyncze: według Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów,
- gry podwójne i mieszane: na podstawie sumy punktów według Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów zdobytych przez zawodniczki i zawodników tworzących parę,
- w przypadku równej liczby punktów par podwójnych na wyższym miejscu rozstawiana jest para, której zawodniczka lub zawodnik zdobył najwyższą liczbę punktów według Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów,
- w przypadku równej liczby punktów par mieszanych na wyższym miejscu rozstawiana jest para, której zawodnik zdobył większą liczbę punktów według Ogólnopolskiego Rankingu Amatorów.

Rozdział VI

Kary
18. Z tytułu przekroczenia przepisów wymienionych w pkt. 1.1) i 1.2) niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatorów w związku z udziałem w rozgrywkach indywidualnych amatorów współorganizowanych i nadzorowanych przez Komisję Sportu Masowego zawodniczki i zawodnika nieuprawnionego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego może nałożyć karę wykluczenia z rywalizacji sportowej amatorów na okres 5 lat.

Rozdział VII

Sprawy sporne i protesty
21. W sprawach spornych, zgłaszanych po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i przebiegu rozgrywek indywidualnych amatorów, decyzje podejmuje Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.
22. W sprawach spornych, zgłaszanych po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących interpretacji przepisów gry podczas rozgrywek indywidualnych amatorów decyzje podejmuje Komisja Sędziowska. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne.
23. Protest w formie pisemnej wraz z opłatą za wniesienie protestu w wysokości 500 zł, powinien zostać wniesiony do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu opłata za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.


Rozdział VIII

Tryb odwoławczy

24. Od decyzji Komisji Odwoławczej powołanej przez organizatora dotyczących rozgrywek indywidualnych amatorów przysługuje wniesienie odwołania do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
25. Od decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego dotyczących rozgrywek indywidualnych amatorów przysługuje wniesienie odwołania do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
26. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń polskiego związku sportowego osobie wnioskującej o przyznanie licencji zawodnika lub pozbawionej takiej licencji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z Art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
27. Do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim mogą być zaskarżone decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe właściwych organów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
28. Prawo zaskarżenia do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim decyzji dyscyplinarnych lub regulaminowych właściwych organów Polskiego Związku Tenisa Stołowego przysługuje ponadto osobie uprawnionej, jeżeli decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, statutów i regulaminów lub strona została pozbawiona prawa do obrony zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.
29. Od orzeczenia dyscyplinarnego lub regulaminowego wydanego przez Trybunał w sprawach, o których mowa w Art. 43 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym, oraz postanowienia wydanego na podstawie Art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia zgodnie z Art. 44 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym.

Rozdział IX

Przepisy końcowe
30. Regulamin Rozgrywek Amatorów sezon 2010/2011 został przyjęty uchwałą Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 19 czerwca 2010 roku.
31. Regulamin Rozgrywek Amatorów 2010/2011 obowiązuje do chwili uchwalenia przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego Regulaminu Rozgrywek Amatorów sezon 2011/2012.


Najbardziej zabawnym punktem w regulaminie jest ten, dotyczący kar: Z tytułu przekroczenia przepisów wymienionych w pkt. 1.1) i 1.2) niniejszego Regulaminu Rozgrywek Amatorów w związku z udziałem w rozgrywkach indywidualnych amatorów współorganizowanych i nadzorowanych przez Komisję Sportu Masowego zawodniczki i zawodnika nieuprawnionego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego może nałożyć karę wykluczenia z rywalizacji sportowej amatorów na okres 5 lat. ---- przecież to się nadaje do maratonu uśmiechu. Jak można amatorowi zabronić gry w turniejach amatorskich?
 


Ilość komentarzy: 39

Jerry napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 83.21.127.*
O, kurde! Chyba napisałem coś w niewłaściwą godzinę i PZTS potraktowa mój żart poważnie! Wobec tego wyjaśniam Panu Pawłowi i wszystkim którzy boją się działań PZTS, że KAZDY ZWIĄZEK MOŻE SOBIE OGŁASZAĆ REGULAMINY JAKIE CHCE, więc PZTS może żądać opłaty licencyjnej za udział w organizowanych przez siebie rozgrywkach, nawet jeżeli będą się one nazywały "rozgrywkami amatorów" - a Pan może ten regulaminmieć W GŁĘBOKIM POWAŻANIU i organizować swoje - wg swojego regulaminu. Gdyby PZTS chciał w tym Panu (lub komukolwiek innemu) przeszkodzić, to niestety - trzeba wreszcie tym pogrobowcom komunizmu wytoczyć proces, choćby i przed sądem w Straburgu, z żądaniem potężnego odszkodowania z tytułu łamania konstytucyjnie zagwarantowanych wolności obywatelskich, zapisanych chociażby w art30 Konstytucji, który mówi że: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
I dalej art31 konkretyzuje co-nieco: 1) Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2) Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3) Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Myślę że to wyczerpuje temat i przestańmy, PO PIERWSZE, emocjonować się debilnymi i bezprawnymi pomysłami PZTS oraz PO DRUGIE, mnożyć definicje, które nikomu d niczego potrzebne nie są (np. definicje weterana, amatora itp itd)

PawelG napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 213.238.82.*
Jerry do tego regulaminu nikt nie bedzie sie stosowal, ani amator, ani organizator. A jak bedzie (wybacz za wyrazenie) to jest po prostu glupi. wyobraz sobie chociazby lige amatorow i weteranow w Lodzi, ktora stosuje sie do tego regulaminu. Ilu by tam "amatorow" zostalo? 10? 20?

Marek Przybyłow napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 85.222.100.*
Drogi Pawle! Przesłałem Ci projekt Regulaminu do oceny i konsultacji. Ale Ty nie potrafisz inaczej pracować, niż z zacietrzewieniem kpić z pracy innych.
Poza tym nie potrafisz czytać Regulaminu ze zrozumieniem:
1. w rozdz. IV: 10. Prawo uczestnictwa w ogólnopolskich turniejach Grand Prix Polski Amatorów posiadają również zawodniczki i zawodnicy nie posiadający licencji zawodnika amatora.
Z tego wynika, iż kupić licencję musisz tylko w przypadku, gdy chcesz figurować w Rankingu i chcesz brać udział w MPA.
2. Dziwisz się, że powinna być kara dla kogoć, kto oszuka, iż może grać w amatorach?
Ja się dziwię, że ty się dziwisz!
3. Chciałbym zaproponować merytoryczną dyskusję, ale jak Ty na początku zakładasz, że nie będziesz niczego stosował, to żal przykro...
Serdecznie pozdrawiam
Marek Przybyłowicz

PawelG napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 213.238.82.*
Marku, jak chcemy grac w rozgrywkach PZTS i chcemy byc zaliczani do klasyfikacji rankingu amatorskiego, to musimy miec licencje amatora. Prawda? Nie dziwie sie, ze ktos moze oszukac, ale skoro jest amatorem, to nikt mu nie zabroni gry w turniejach amatorskich. Bedzie oszustem, trudno. Marku ja po prostu nie wyobrazam sobie sytuacji, ze wykupuje licencje amatora, by potwierdzic to, ze jestem amatorem.

Jerry napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 83.21.127.*
do Marka Przybyłowicza: jeżeli pomysł na "wykupywanie licencji amatora" wyszedł od Pana to przeszedł Pan samego siebie! Powtarzam: NIE JEST ROLĄ ZWIĄZKU SPORTOWEGO DEFINIOWANIE POJĘCIA "AMATORA" i wielu innych słów, będących w potocznym użyciu! Jeżeli Pan tego nie rozumie i w pogoni za kasą dla Związku nie czuje się niczym ograniczony, to niech się Pan nie dziwi że takie pomysły spotykać się będą z reakcją ironiczną lub wręcz agresją ze strony osób, którzy będą się czuli zagrożeni tego typu pomysłąmi i "definicjami"! Nie zasługują one na rzeczową dyskusję! Pomijając absurdalność pomysłu definiowania pojęcia "amatora" to trzeba jeszcze zauważyć, że jeżeli ludzie pozwolą sobie narzucić jakąkolwiek definicję, to następnym krokiem będzie - IDĘ O ZAKŁAD - wprowadzenie przez PZTS szykan wobec osób, które np. chciałyby mieć licencję PZTS (amatorską lub zawodniczą) a jednocześnie grać w rozgrywkach organizowanych przez kogoś innego, zwłaszcza kogoś z kim PZTS będzie w jakimś konflikcie. A to już oznacza wejście na baaaardzo śliski grunt - mówiąc wprost: W OBSZAR BEZPRAWIA! Innymi słowy: CHCECIE ORGANIZOWAĆ JAKIEKOLWIEK ROZGRYWKI - OK, ORGANIZUJCIE I USTALAJCIE DOWOLNE REGULAMINY, ALE JEŻELI WASZE WEWNĘTRZNE PRZEPISY MAJĄ STANOWIĆ JAKĄKOLWIEK PRZESZKODĘ W UPRAWIANIU SPORTU NA WŁASNĄ RĘKĘ, RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEZ KOGOKOLWIEK SPOZA ZWIĄZKU - TO JEST TO PRZESTĘPSTWO!! Pora to wreszcie zrozumieć, Panie Marku. A jeżeli brakuje kasy, to wprowadźcie wreszcie bilety, przynajmniej na co znaczniejsze imprezy, uruchomcie odpłatne kursy pingponga i inne formy popularyzowania TS. Bo jak czytam te "ogłoszenia PZTS" o tym, że na obóz wakacyjny zostały przydzielone 2 (słownie DWA) miejsca dla młodych zawodników z województwa X lub PIĘĆ z województwa Y, to nie wiem w jakiej epoce egzystuje PZTS i czy się śmiać czy płakać? Pozdrawiam

Jerry - cd napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 83.21.127.*
Reasumując: dajmy sobie spokój z definiowaniem i regulowaniem każdego przejawu normalnego życia społeczeństwa, a określanie kto ma prawo startować w tym lub innym turnieju pozostawmy organizatorom. Cała ta dyskusja wynika z kompletnie niezrozumiałej niechęci tzw "amatorów" do gry w jednym turnieju z "zawodowcem". Na całym świecie, w każdej dyscyplinie, każdy co bardziej ambitny amator marzy o tym żeby spotkać się z prawdziwym zawodowcem, najlepiej takim ze szczytu światowego rankingu. A ponieważ b. rzadko, o ile w ogóle, jest to możliwe dlatego np szachiści organizują coś takiego jak symultany, w których mistrz gra naraz z wieloma amatorami, dla których później taka partyjka staje się wspomnieniem na całe życie a nawet w formie niemal legendy opowiadana jest wnukom. Tymczasem nasi amatorzy TS robią wszystko żeby uniknąć takich spotkań. Jako kompletny amator czuję w tym po prostu ŻENUJĄCY BRAK AMBICJI - w gruncie rzeczy ten sam, który powoduje że drużyny pierwszoligowe TS po wygraniu rozgrywek rezygnują z baraży o wejście do ekstraklasy, bo tam grają Chińczycy (czytaj: zawodnicy lepsi od nas, a my przecież chcielibyśmy sobie pograć z kimś kogo możemy bez specjalnego wysiłku ograć i chodzić w glorii Mistrza Sportu)! ŻENADA a zarazem CAŁKOWICIE NIESPORTOWE ZACHOWANIE!

PawelG napisał:
18 Czerwca 2010
IP: 213.238.82.*
Przypominam proponowana przeze mnie definicje amatora. Jest NIECO mniej restrykcyjna: Amatorem jest osoba uprawiająca tenis stołowy hobbystycznie, bez względu na płeć i wiek, nie grająca w klubie zrzeszonym w związku tenisa stołowego, nie grająca w rozgrywkach ZTS (dotyczy to wszystkich związków zrzeszonych w ITTF). Amatorem może być były zawodnik, który w przeszłości uprawiał tenis stołowy wyczynowo, jednakże nie grający co najmniej od dwóch lat w rozgrywkach ZTS (turnieje, liga, itp.) oraz nie posiadający co najmniej od jednego sezonu licencji zawodniczej (klubowej) PZTS. Dopuszcza się, aby amator posiadał licencję niestowarzyszonego PZTS.

fants napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 178.37.30.*
Nie przesadzajcie, 15 zł to nie jest jakaś wielka kwota. A wszędzie płaci, za parkingi, za miejsca na bazarze, za różnego rodzaju wejściówki, wpisowe itd itd, za licencje też. A Pan MP jak zwykle liczy na tani populizm. Nie pracują komisje sejmowe, więc się nudzi. Nie mam do tego Pana zaufania.

hen napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 83.16.44.*
Zadymiarzom stop.

vzxvv napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 83.24.168.*
ja co prawda jestem zawodowcem wiec pojecie mam niewielkie ale uwazam ze rzeczywiscie 15 zł to nie jest dużo i to nie jest dla nikogo problem, ale jeżeli PZTS tak chce to musicie się z nimi spotkać i rozmawiac i niech na przykład za zebrane pieniądze z licencji zorganizuje wam 4 pożądne ogólnopolskie turnieje z konkrentymi nagrodami (UWAGA: nie pieniężnymi, bo to by było zawodostwo) albo nawet bez nagród ale z jakims grubym bankietem i bez wpisowego i tyle. wkoncu za 600 tys zł to mozna sie ładnie zabawic.

hvfgc napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 83.24.168.*
albo jeszcze np. w jakis fajnych miejscach tye turnieje np. Cetniewo, Zakopane

Marek Przybyłow napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 195.250.54.*
do fants:
Anonimowy człowieku! Zastanów się przez chwilę co ty piszesz? Nie dość, że poświęcam swój czas, aby spróbować zrobić coś dobrego, to tacy ja Ty frustraci piszą głupstwa, nazywając to "tanim populizmem".
Naprawdę szkoda mojego czasu na dywagacje z takimi oszołomami...
Jesteś po prostu niekompetentny!
Gdy na księdza mówiłeś "Zorro" w Polsce odbyło się ponad 120 turniejów Grand Prix Polski Amatorów. Był ranking ogólnopolski z ponad 1000 zawodników. I były Mistrzostwa Polski Amatorów. I wszyscy się bawili świetnie...
Chciałem tylko zaproponować rozwiązania, by wrócić do tych pięknych czasów...
Ale z oszołomami nie da się tego uczynić.
To przykre...

fants napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 178.37.16.*
Po 1. Nie obrażaj facet, chyba , że to tylko potrafisz ?
Po.2. O jakim księdzu i Zorro mówisz ?
Tj właśnie ten język, te metody, obrażliwe słowa i wciskanie komuś w usta zdań, które się nigdy nie wypowiedziało. Coś Ci się pomieszało Drogi Panie ! Powiedziałem, że mi nie odpowiada styl działania MP i tyle.

Marek Przybyłow napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 195.250.54.*
do fants:
Przysłowiowe określenie: "Gdy na księdza mówiłeś "Zorro" kieruje się do adwersarza, któremu przypomina się młody wiek.
Żenujące jest to, że wypierasz się określeń z przysłowia. Świadczy to o Twoim niskim poziomie inteligencji i braku poczucia humoru.
O jakim Ty stylu mówisz: przedstawianie projektu Regulaminu do konsultacji Ci nie odpowiada.
Gwarantuję Ci, iż jest to moja ostatnia z Tobą polemika.
do Pawła Gąsiorskiego. Obrażasz intencje PZTS, bo w żadnym razie i nigdy nie było mowy o zarabianiu na amatorach! Koszty karty licencyjnej + koszty ubezpieczenia to właśnie 15 zł.
I TYLKO DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ BYĆ W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU I GRAĆ W MISTRZOSTWACH POLSKI AMATORÓW.
Twoje wyliczanki finansowe są całkowitą abstrakcją...
Najwięcej turniejów amatorskich (ponad 200 w sezonie w 16 cyklach) jest w województwie mazowieckim. W łódzkim znane mi są 3 Turnieje Grand Prox, a na Śląsku ponad 100. Więc proszę o wymienianie Mazowsza, jako sporej "kuźni" sportu amatorskiego.
Serdecznie pozdrawiam

fants napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 178.37.16.*
A co Ty gosćiu mi wciskasz, że ja mam się do przysłowia przyznać ? No nie żartuj ! Tak się wypieram, że mi coś przypisujesz. Masz swoją filozofię i widzę,że lubisz walczyć ze wszystkimi. Nie uznajesz krytyki. To jest Twój błąd. A niski mój poziom, no cóż, nie jesteś uprawniony do oceny. Po raz kolejny obrażasz i powtarzam tj ten język,ten styl, te obrażliwe i kłamliwe zwroty, na których bazujesz. A szkoda, skoro się mienisz takim znawcą i pracowitym człowiekiem. Życzę Ci powodzenia i większej kultury ( bo słoma z butów wyszła, oj ! wyszła).

mariusz1920r napisał:
19 Czerwca 2010
IP: 85.14.73.*
poraz kolejny związek tenisa sie ośmiesza to jest choro sami sobie placcie licencje i tak nikt na to nie pojdzie nie liczcie na jakiekolwiek pieniadze od nas amatorow

Sherif27 napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 89.229.217.*
O czym wy mówicie. Wszędzie jest tak samo. W Niemczech też się płaci

spokój napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 83.11.132.*
przestańcie się czepiać tego PZTSu,Przybyłowicza oni próbują coś zrobić dobrego ,ale oszołomy bez jakiegokolwiek uzasadnienia wszystko zaraz negują to nie PZTS narzuca kwoty tylko ci którzy i też nie narzucają chcą coś dobrego zrobić bo z pustego to i salomon nie naleje a te opłaty za licencje to jest groszowa sprawa i nie przesadzajcie

mariusz1920r napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 85.14.73.*
zapytaj ich ile zarabiaja a pozniej porozmawiamy o pieniadzach.od tego sa sponsorzy.nam jest dobrze tak jak jest i napewno wiekszosc mowi tak samo

Jerry napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 83.20.195.*
do Sherifa27: za co się płaci w Niemczech? Za "licencję amatora" czy startowe w turnieju? Bo to chyba zasadnicza różnica

Sherif27 napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 89.229.217.*
Nie wiem w ogóle o co wam chodzi? Polska to kraj demokratyczny. Jeśli ktoś będzie chciał wystartować w turnieju amatorskim pod egidą PZTS to i tak zagra. W Częstochowie, Warszawie na Śląsku czy w Olsztynie pewnie nadal będą robić swoje turnieje. Tylko teraz będzie większy wybór? Tylko się cieszyć

Waldek napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 91.94.183.*
Licencja 15 zł
ok 7 zł - ubezpieczenie podczas rozgrywek,
ok 6 zł - koszt wyprodukowania karty i druku do weryfikacji
określającej gdzie i kiedy wczesniej występował
zawodnik - amator
2 zł - uaktualnianie bazy danych, rankingu itp
( dane podane na podstawie BARDZO wstępnych rozmów
).

( Pawel to co zamieściles to wstępna i niepełna wersja regulaminu wprowadzająca wiele osób w błąd).

PawelG napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 77.253.167.*
Dodalem wersje, ktora otrzymalem na mejla. Nigdzie na niej nie jest napisane, ze jest niepelna. Ja gram dla zabawy, dla ruchu. Nie musze placic za jakis plastik, by potwierdzic, ze jestem amatorem. Jestem temu przeciwny. Bardzo dobry komentarz zamiescil Kazik na stronie Adama Staniczka, cytujac "Jesli ja sie mam starac o jakas licencje aby grac amatorsko bo to lubie to ja zgury dziekuje wole sobie pograc gdzie indziej". To chyba nie wymaga komentarza.

Waldek napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 89.174.254.*
Całkowicie się z Kazikiem zgadzam. Powinno być tak : Komisja sportu Masowego kłania się Panu Amatorowi Kazikowi baaaardzo nisko i zaprasza do wstąpienia w szeregi organizacji która za stosunkowo niewielkie pieniądze oferuje jak najwięcej. Zaprasza Go na cykl imprez, wręcza piękną kartę członkowską, ubezpiecza wszystkie ostre zagrania podczas wielu turniejów, proponuje rywalizację amatorską na wielu poziomach ( np osobno dla osób nigdy nie występujących w rozgrywkach PZTS ), zapewnia dobrą obsługę imprez, ogólnopolski ranking, fantastyczne nagrody i występuje w imieniu Pana Kazika i całej gromady amatorów do dużych firm by pozyskać jeszcze więcej fantów itd.
To dobry pomysł Paweł i ( z tego co wiem) wiele osób zapraszało Cię do współpracy.

PawelG napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 77.253.167.*
Jak juz powtarzalem, ja zadnej licencji, ktora mialaby potwierdzic to, ze jestem amatorem, kupowac nie mam zamiaru. Nie bede dawal zarabiac PZTSowi. Niech lepiej PZTS znajdzie sponsora, a nie zarabia na grupie osob, ktora ma gdzies PZTS i do ktorej nic nie ma.

Waldek napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 79.162.55.*
Nie ma mowy o jakimkolwiek zarabianiu PZTSu.

PawelG napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 77.253.167.*
To na co pojda te pieniadze? Waldku nie mozez mi dac gwarancji, ze PZTS na tym nie zarobi. W zwiazku z tym, ze 99,9% amatorow nie wykupi takiego dokumentu, a do tego zaproponowana definicja jest zla, to nie ma sensu

Waldek napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 91.94.96.*
O dyskutowanych propozycjach wydania
tych 15 zł pisałem wcześniej. Nie widać
tam zarobku PZTS (i nikomu z osób
obecnych na spotkaniach nawet nie przyszło
to do głowy).
Zgadzam się z Toba w jednym - jeśli
cykl imprez będzie słaby - to nikt nie będzie
w taka propozycje inwestowal. Dobry cykl turniejów
docenia wszyscy.

PawelG napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 77.253.167.*
PZTS zrobi co chce, amatorzy tez zrobia co chca. Ja odradzam kupowanie licencji, ale ludzie sa dorosli i zrobia co chca. Jak na razie nie znam osoby, ktora spelnia warunki przedstawione przez PZTS i chcialby wykupic taki swistek. Zobaczymy w praniu. Ja do tej definicji i przedstawionego regulaminu nie bede sie stosowal. BTW niech PZTS poprawi buble w swoim regulaminie, a nie probuje stworzyc cos, na czym nie powinien zarabiac.

Waldek napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 89.174.254.*
Przedstawiając Ci pierwszą podstawową wersję regulaminu Marek Przybyłowicz liczył zapewne na Twoją pomoc. Debata o szczegółach których jest do omówienia bardzo wiele jest znacznie ciekawsza od taniej sensacji. Mówiąc że Twoja definicja będzie zawsze lepsza od wypracowanej przez grono osób ustawia Cię jedynie w roli pieniacza. A szkoda bo na 100% masz wiele do powiedzenia i posiadasz sporą wiedzę na temat rozgrywek amatorskich.

PawelG napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 77.253.167.*
Waldku moja definicja jest uniwersalna, na pewno jest lepsza od tej, ktora jest zaprezentowana powyzej. Mozesz sie z tym nie zgadzac, w Lodzi nie macie za duzo "prawdziwych amatorow wg PZTS", natomiast macie ogrom weteranow z licencjami. Wraz z PZTS mozesz zorganizowac swoje amatorskie turnieje dla zawodnikow z tego regulaminu, my na Slasku i w innych regionach zorganizujemy swoje, wg naszych regulaminow.

Waldek napisał:
20 Czerwca 2010
IP: 91.94.105.*
Osobiście ( podobnie jak Ty ) nie widzę jeszcze jak powinna wyglądać organizacja dla Amatorow. Kto ja będzie tworzył. Jakie powinna mieć zapisy. Wiem jedno chce o tym pogadać. Chciałbym coś robić wspólnie. Jerzy Grycan podkreśla zawsze fantastyczne równanie : 1 plus 1 równa się 11.

Chaos napisał:
21 Czerwca 2010
IP: 83.26.184.*
Ja z tego nic nie rozumiem, Paweł wszystko neguje, a MISTRZAMI POLSKI AMATORÓW w jego Mistrzostwach i tak zostają ludzie z licencjami PZTS (czynni zawodnicy).
"Moja mojsza jest najmojsza"

Pinio Old napisał:
21 Czerwca 2010
IP: 79.185.224.*
Do Pawła G
Trochę Twoje wypowiedzi mnie wkurzają. Porównaj swoją wypowiedź z 18.06 (powyżej) ze SWOIM regulaminem MISTRZOSTW POLSKI (PAWŁA G) AMATORÓW. Amatorem nazwałeś zawodnika grającego w każdej z lig PZTS, jeżeli miał bodajże ponad 50 lat. Teraz piszesz zupełnie coś innego. Jeżeli tacy oszołomy jak Ty będą organizować Mistrzostwa Polski Amatorów, to definicja AMATORA będzie za każdym razem inna, a nawet może odbyć się w jednym roku kilka M P Amatorów. Chwała Tobie, że organizujesz turnieje tenisa stołowego, ale nie uważaj się za NAJMĄDRZEJSZEGO. Sprawa pojęcia AMATOR wymaga zdefiniowania w skali ogólnopolskiej i Ty zamiast wszystko negować, powinneś włączyć się do dyskusji (ale nie z nastawieniem ANTY (na wszystko co nie po Twojej myśli). Ostatnie TWOJE Mistrz. Polski Amatorów też "ustawiłeś" wg Swojego "widzi mi się". Chciałem być uczestnikiem tych niby mistrzostw, ale zraziła mnie Twoja (niczym nie uzasadniona tendencyjna definicja amatora.

PawelG napisał:
21 Czerwca 2010
IP: 77.253.167.*
Pinio to masz problem. Nie musisz przyjezdzac do mnie na turnieje, skoro Cie "raze". Fakt, przed MPA bylem za tym, ze ludzie po 51. roku zycie sa amatorami ze wzgledu na wiek. Ale kilka osob mnie uswiadomilo, ze tak nie jest. Dlatego w 2011 roku w MPA zagraja osoby, ktore maja dwuletnia przerwe, bez względu na wiek czy plec. Nie chcesz, nie graj. Laski mi nie robisz.

Waldek napisał:
21 Czerwca 2010
IP: 91.94.9.*
Paweł & Jerry - dlaczego nie pogadać ?

kolo napisał:
21 Czerwca 2010
IP: 109.243.95.*
w gadaniu jestescie wszyscy mistrzami swiata...
zrobcie cos sensownego, pociagnijcie ludzi za soba

Tomek napisał:
22 Czerwca 2010
IP: 83.12.216.*
Chciałbym zwrócić uwagę, iż sam fakt wprowadzenia zapisu "licencji" w kontekście sportu amatorskiego - czyli działającego ogólnie rzecz biorąc w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej może wprowadzić także nieścisłości natury prawnej. Jednostki samorządu terytorialnego działając w oparciu o ustawę o kulturze fizycznej oraz o sporcie kwalifikowanym mogą np. przyznawać nagrody za osiągnięcia dla zawodników nie posiadających licencji i posiadających licencję odpowiednich związków sportowych. Sam fakt posiadania takowej licencji "amatora" stanowi już podstawę do wykluczenia zawodnika spod jurysdykcji ustawy o kulturze fizycznej. W związku z powyższym amator stając się "licencjonowanym amatorem" podlega zasadom określonym dla ustawy o sporcie kwalifikowanym.

III liga napisał:
22 Czerwca 2010
IP: 89.228.248.*
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PZTS ma w dupie amatorów , tak jak ITTF. Dobrze że Paweł coś wymyślił bo 70 lat po wojnie a wszyscy mają amatorów głeboko w dupie , ale kasa od amatorów za sprzęt, obozy to już zupełnie coś innego.
Panie Pawle III liga to też amator, który rozwija swoją pasję , poświęca swój wolny czas w niedzielę na dojazdy na mecze za które nie ma płacone sam sobie kupuje sprzet i zaplecze!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.